youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
לקדם מצוינות

איך משפיעה האווירה בכיתה על שאיפות התלמידים?

האם אווירה בכיתה והעניין הכיתתי בנושא הנלמד יכולים לשנות את עתידם של התלמידים?
מכון דוידסון לחינוך מדעי
6/22/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא