youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

לומדים בסרט: כשאנשי קולנוע וחינוך משתפים פעולה

כיצד מפתחים חומרי למידה באמצעים קולנועיים עלילתיים?
ירדן נתיב
12/29/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא